330
ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง จัดประชุมครั้งที่ 1/2565 ปีงบประมาณ 2565 เสนอแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง ในการนี้ นายจรัญวงศ์เสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมง มอบหมายให้ นางศิริพร ขนุนใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.น้ำโมง / รองปลัด อบต.น้ำโมง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง
ข้อมูลภาพ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565