รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)