แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ