การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2567
– การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา
1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น – Cop
– แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts
2.แนวปฏิบัติdos-donts
– การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
3.การฝึกอบรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม ปี 2566
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม (มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน)
o40.1 จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถาม
o40.2 จัดทำแนวปฏิบัติ Dos_don’ts
o40.3 ฝึกอบรมด้านจริยะธรรม